Årsmøde

Årsmøde 2017


Årsmøde og kirkedag finder sted lørdag den 11. marts 2017.


I forbindelse med årsmødet vil der være indsættelse af Lars-Erich Stephansen.


Årsmødet indledes med gudstjeneste i St. Ursula Kirke. Jubiläumsplatz 2, 3005 Bern kl. 11.00. Efter gudstjenesten er der frokost i kirkens menighedslokaler.


Efter frokosten er der årsmøde, hvor vi vil beskæftige

os med de formelle rammer omkring vores kirke i henhold til følgende foreløbige dagsorden:


1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Præstens beretning

4. Kassererens beretning med fremlæggelse af revideret

regnskab samt budgetforslag

5. Indkomne forslag

6. Valg til menighedsrådet

(Listen over medlemmer på valg vil fremgå af næste

nummer af kirkebladet)

7. Valg af revisor

8. Eventuelt


Eventuelle forslag til dagsordenen skal være formande i hænde senest syv dage før mødet. Kandidater, der ønsker at opstille til menighedsrådet, bedes kontakte formanden på tlf. 022 920 0423 eller på e-mail: kirstenbendixen@gmail.com.


Efter årsmødet holder vi kirkedag med foredrag ved udlandsprovst

Pia Sundbøll: Fra rejsekistenReferat af årsmøde den 11. marts 2017

i Den Danske Kirke i Schweiz


Ad 1: Valg af dirigent:

Ann-Beth Møller blev valgt som dirigent.


Ad 2: Formandens beretning:

I sin formandsberetning for 2016, indtil marts under tidligere  formand for menighedsrådet, Per Johs, gennemgik Kirsten Bendixen indledningsvis menighedsrådets konstituering og fordeling af poster.

Efterfølgende redegjorde formanden for menighedsrådets opgaver, især den største og vigtigste opgave i løbet af 2016,  nemlig processen omkring opslag / annoncering og genopslag af den vakante stilling i Den Danske Kirke, udvælgelse og ansættelse af ny præst i embedet samt endvidere Kresten Drejergaards vikariatsperiode.

Kirsten Bendixen konkluderede denne del af formandsberetningen med at udtrykke stor tilfredshed med ansættelsen af Lars-Erich Stephansen i stillingen og bød endnu en gang præsteparret velkommen.

Menighedsrådets formand viede den efterfølgende del af sin beretning til fællesmødet mellem menighedsråd / kirkekomiteer og DSUK, en konstruktiv udviklings- og samarbejdsdag, der blev meget positivt evalueret af fællesmødets deltagere.

Endvidere satte formanden fokus på julestuearrangementerne i 2016, der takket være den store indsats samt den nye model for organisering af bestilling og fordeling af varer opnåede meget positive resultater.

Formanden aflagde derefter beretning om andre vigtige aspekter af arbejdet i Den Danske Kirke, nemlig om lotteriet som vigtig indtægtskilde, samt om kirkeblad, web- og facebookside, som uvurderlige kontaktflader til menigheden, hvortil kom arrangementer og hyggeligt samvær i form af præstegårdsaftener,  morgenkaffe i præstegården, børneklub og litteraturgruppe, samt ikke mindst St. Hans Aften.

Kirsten Bendixen refererede desuden til menighedsrådets deltagelse på DSUKs årsmøde på Nyborg Strand.

Også spørgsmålet omkring eventuelle vedtægtsændringer berørtes i formandens beretning, et forehavende der havde været rejst under det forudgående formandsskab. Spørgsmålet om vedtægtsændring betragtes for nu som henlagt, idet der forventes udkast til retningslinier for vedtægter fra DSUK.

Som sidste del af årsberetningen fremhævede Kirsten Bendixen det forberedende arbejde med organisering og festligholdelse af Den Danske Kirkes 70 års jubilæum i 2017, hvor en herlig sensommerfest for alle danskere i Schweiz er planlagt til september i Bern.

Efterfølgende fulgte afklarende spørgsmål fra salen.

Formanden takkede menighedsråd og kirkekomiteer for samarbejdet  i 2016.

Formandens beretning blev godkendt.


Ad 3: Præstens beretning:

Under henvisning til, at årets beretning hidrørte fra Kresten Drejergaard, indledte Den Danske Kirkes nylig tiltrådte præst, Lars-Erich Stephansen, sin beretning med at fortælle om, hvorledes han via kirkens facebook side var blevet opmærksom på den ledige stilling og dens atraktivitet. Præsten takkede for tilliden på egne og hustruen Birtes vegne.

Lars-Erich Stephansen kunne berette, at der i 2016 var afholdt 26 gudstjenester med 930 kirkegængere. Der blev afholdt 4 dåb, 1 begravelse og 16 gik til konfirmandforberedelser, blandt hvilke 13 blev konfirmeret i Schweiz, 3 i Danmark. Der blev gennem året foretaget 12 sygebesøg. De 3 præstegårdsaftener havde ialt haft 60 deltagere.

Herefter fulgte udveksling med salen samt runde med spørgsmål og svar.

Præstens beretning blev godkendt.


Ad 4) Kassererens beretning med fremlæggelse af revideret regnskab samt budgetforslag:

Kasserer Karsten Hartmann indledte sin beretning med at redegøre for gældende praksis, hvor Den Danske Kirkes eksterne bogholder, Harry McKnight, står for den daglige drift med Karsten Hartmann som ansvarlig.

Kassereren oplyste dernæst, at den eksterne revision, ved revisor Baker Tilly Spiess, havde påtegnet det reviderede og godkendte regnskab for 2016 en enkelt anmærkning i protokollen, der forventes at foreligge fra revisorerne snarest, nemlig at procedurer omkring kontanter og bilag yderligere bør indskærpes. Karsten Hartmann gjorde opmærksom på, at 4 øjne princippet stadig gælder.

Karsten Hartmann gennemgik herefter regnskab og budget med særlig fokus på hovedaktiviteter så som julestuerne, der trods faldende omsætning i 2016 har kunnet notere et relativt øget overskud. Kassereren afsluttede sin beretning med at henvise til reservefonden som  sikkerhed i forhold til uforudsete hændelser. I den forbindelse henledte kassereren opmærksomheden på det samlede underskud, hvis årsag blandt andet kunne henføres til, at 60 færre personer havde ydet bidrag til kirken i 2016.

Herefter fulgte en runde med spørgsmål og svar.

Kassererens beretning med fremlæggelse af revideret regnskab for 2016 blev godkendt. Budgetforslag for 2017 blev vedtaget.


Ad 5) Indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag.


Ad 6) Valg til menighedsrådet:

Ordstyrer Ann-Beth Møller gennemgik valglisten og konstaterede at valghandlingen kunne afvikles som fredsvalg. 

Følgende kandidater blev genvalgt: Aino Askgaard og Sofie Flensborg.

Menighedsrådet suppleredes ved følgende nyvalg: Ole Marqversen og Michala Nyborg.


Ad 7) Valg af revisor:

Menighedsrådets formand Kirsten Bendixen redegjorde for hidtidig procedure. Revisor blev genvalgt.


Ad 8) Eventuelt:

Kirsten Bendixen redegjorde for udvalgsarbejdet i forbindelse med sensommerfesten den 16. september 2017 og Den Danske Kirkes 70 års jubilæum, som Kirsten Bendixen også efter sin fratrædelse fortsat vil have til opgave at koordinere. Formanden modtog ideer fra salen.     

Sofie Flensborg takkede Kirsten Bendixen hjerteligt på vegne af menighedsrådet for hendes uvurderlige arbejde, ikke mindst som mangeårig formand for menighedsrådet i Den Danske Kirke i Schweiz.


Referent, Dorit Konkolewsky, den 21. marts 2017   Regnskab 2016 og budget 2017

Regnskab 2011 - 2015 samt budget 2016

Årsmøde 2016


Referat


 


Kirkedag den 5. marts 2016


i Den danske Kirke i Schweiz


Kirkedagen begyndte med gudstjeneste ved biskop Karsten Nissen i Chapelle St. Léger kl. 11.00.


Derefter var der frokost og årsmåde i menighedslokalerne i Rue Jean-Sénebier 8, Genève. Efter årsmødet blev kirkedagen genoptaget med foredrag af biskop Karsten Nissen over emnet "Skal den lutherske reformation virkelig fortsætte?" Der var 23 tilstedeværende.


 


Referat af årsmøde 2016 i Den danske Kirke i Schweiz


den 15. marts 2016


Ad pkt. 1 – Valg af dirigent:


Ann-Beth Møller blev bragt i forslag og valgt uden modkandidat, men med akklamation.


Dagsordenen blev herefter uden indvending fra forsamlingen suppleret med Karsten Hartmann som kandidat til menighedsrådet. Hans navn var bortfaldet ved en fejl.


Ad pkt. 2 – Formandens beretning:


Formanden redegjorde for kirkens ikke-kirkelige arrangementer.


    Der har været 3 præstegårdsaftener.


     Den 19. marts måtte foredragsholderen melde afbud. Præsten trådte til med et causeri om "Sprogets misforståelighed".


     Den 1. oktober var der forsøgsvis præstegårdsaften i Zürich, hvor præsteparret ville fortælle om rejser "Med rygsæk blandt stammefolk i Laos".


     Den 5. november var der præstegårdaften med lederen af "Save the Children i Genève" Anita Bay Bundegaard, som fortalte bevægende om flygtningesituationen i det græske ø-hav.


     Lørdag den 25. april havde vi en dejlig vinsmagningstur til "La Maison Carrée" i Auvrnier. Turen blev ledet af Peter Kofoed, og Finn Tissot sørgede for, at vi fik en god frokost.


      Den 30. maj var der koncert med St. Anne Pigekor i Auditoire Calvin. Der var fuldt hus – i al fald omkring 100 tilhørere, som fik en stor oplevelse. Pigekoret havde afsat tid til forskellige besøg i Genève, hvor de overraskede med små-koncerter i FN-palæet og på Røde Kors-museet. Undervejs blev koret serviceret af menighedsrådets medlemmer med Kirsten Bendixen i spidsen.


     Vi fejrede Sankt Hans aften fredag den 19. juni. Efter gudstjenesten havde vi en meget hyggelig familieaften sammen. Båltalen blev holdt af ambassadør Steffen Smidt, som talte om de udfordringer, der rammer Europa lige nu og i de kommende år.


     Steffen Smidt var med igen, da der var litteraturaften i præstegården den 6. oktober, hvor han meget inspirerende fortalte om Kjell Westös roman "Luftspejling 38".


     Børneklubben har levet en noget omskiftende tilværelse både med hensyn til deltagere og med hensyn til mødelokaliteter. Til Fastelavn, Sankt Hans og Advent er der et godt fremmøde, men ellers svinger det noget. Der er nu fundet lokaler for den kommende periode. Formanden takkede Sine Woye for en ihærdig indsats.


     Kirken har i årets løb fået en ny hjemmeside, som der er vanskeligheder med at opdatere, hvilket er beklageligt. Men vi vil forsøge at gøre det bedre.


     Formanden gav desuden udtryk for sin ærgrelse over, at menighedsrådets vedtægtsforslag fra sidste år var blevet forkastet. Lige nu står menighedsrådet i en præstevalgssituation, og det havde været rart, om byerne havde kunnet tale med dér. Men det forhindrer de nugældende vedtægter for kirken.


     Til slut takkede formanden for den tid, han havde været medlem af menighedsrådet og for al den inspiration og fornøjelighed, han havde fået ud af det. Men nu rejser han til Californien og beder derfor os – efterladte – om at tage godt vare på Den danske Kirke i Schweiz.


     Formandens beretning blev godkendt med akklamation.


Ad pkt. 3 – Præstens beretning:


Der har i 2015 været 27 gudstjenester: Genève 13, Zürich 5, Basel 3 (der var ingen konfirmation), Bern 4 (inkl. Årsmødegudstjenesten) og Châtel-St-Denis 2. Der var ingen gudstjenester i Lugano.


     Der har været 2 dåb i Genève, men ingen i de øvrige byer. I Genève er 7 børn blevet forberedt til konfirmation og 11 børn i Zürich. Så har der været 1 kirkelig velsignelse af ægteskab og 1 begravelse.


     Der har været lidt foredragsvirksomhed. Præsten har holdt 2 foredrag for den lokale protestantiske menighed i Châtel-St-Denis som en slags betaling for vores brug af kirken. Et foredrag for danskerne i Zürich blev ikke til noget, da der ikke kom nogen. Til gengæld har præsteparret med god tilslutning holdt 3 foredrag på Fyn om Den danske Kirke i Schweiz.


     Præsteparret flytter til Danmark til sommer angiveligt af frygt for, at man i Schweiz vil sige, at de blev et år for længe. Men de gav udtryk for, at de har været meget glade for de næsten fire år, det er blevet til.


     Præstens beretning blev godkendt med akklamation.


Ad pkt. 5 - Kassererens beretning:


Der er for tiden ingen kasserer, men en bogholder Harry McKnight, som imidlertid var blevet syg op til årsmødedagen. Af den grund gennemgik og kommenterede formanden selv regnskabet, som udviser et overskud på 8008 CHF, hvilket ikke er så dårligt. Men hvis vi ser frem i budgettet for 2016, ser det ud til, at vi får et underskud. Så vi skal stadig passe på vores økonomi og håbe på, at de danske i Schweiz stadig vil have deres kirke.


     Julestuerne omsatte i 2015 for 24.099 CHF. Udgifterne var ligesom omsætningen mindre, hvilket hænger sammen med, at menighedsrådet havde besluttet at prioritere julehyggen højere end julesalget. Det samlede overskud blev på 13.478 CHF, hvilket trods prioriteterne blev kirkens rekord.


     Kirkens julelotteri har solgt 349 færre lodder end sidste år og udviser derfor et noget mindre overskud. Noget af det kan skyldes fraflytning fra Schweiz, hvilket svarer til, at kirkebladet har mistet ca. 100 abonnenter inden for de seneste fire år. En anden del af det skyldes, at Jyske Bank har lukket ned i Schweiz, hvilket betyder, at vi har mistet en rigtig god sponsor af bl.a. lotteriet.


     Vi har også mistet annoncører i kirkebladet, hvilket dog i nogen grad er opvejet af frivillige indbetalinger, som er øremærket til bladet.


     Efter forskellige spørgsmål blev regnskabet godkendt med lidt mere behersket akklamation.


Ad pkt. 6 – Valg til menighedsråd:


     Kirsten Bendixen og Michala Nyborg genopstillede efter udløb af deres valgperiode. Per Johs's mandat blev ledigt på rund af fraflytning. Til de ledige pladser i menighedsrådet opstillede Annelise Lerche, Dorit Konkolewsky og Karsten Hartmann. Alle blev genvalgt / valgt med akklamation.


Ad pkt. 7 – Valg af revisor:


Menighedsrådet henstillede til forsamlingen, at man godkender at revisionsfirmaet Baker Tilly Spiess AS i endnu et år reviderer kirkens regnskab, da det er betryggende for alle, at en udenforstående instans holder øje med kirkens regnskab, så længe vi ikke selv kan stille med kasserer og revisor. Menighedsrådet håber dog på, at denne situation vil ændre sig til det bedre i det kommende år.


     Efter en kortvarig diskussion vedtog forsamlingen menighedsrådets henstilling.


Ad pkt. 8 – Eventuelt:


Flere tilstedeværende gav udtryk for stor glæde over St. Anne Pigekors besøg i Genève i slutningen af maj 2015.


     Kirsten Bendixen takkede i velformulerede vendinger og med citater fra Christian Winthers digt "Flugten til Amerika" Per Johs for hans tid i menighedsrådet og i særdeleshed for hans indsats som formand.


Ref: KD