Årsmøde 2016

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

Årsmøde 2016


Referat


 


Kirkedag den 5. marts 2016


i Den danske Kirke i Schweiz


Kirkedagen begyndte med gudstjeneste ved biskop Karsten Nissen i Chapelle St. Léger kl. 11.00.


Derefter var der frokost og årsmåde i menighedslokalerne i Rue Jean-Sénebier 8, Genève. Efter årsmødet blev kirkedagen genoptaget med foredrag af biskop Karsten Nissen over emnet "Skal den lutherske reformation virkelig fortsætte?" Der var 23 tilstedeværende.


 


Referat af årsmøde 2016 i Den danske Kirke i Schweiz


den 15. marts 2016


Ad pkt. 1 – Valg af dirigent:


Ann-Beth Møller blev bragt i forslag og valgt uden modkandidat, men med akklamation.


Dagsordenen blev herefter uden indvending fra forsamlingen suppleret med Karsten Hartmann som kandidat til menighedsrådet. Hans navn var bortfaldet ved en fejl.


Ad pkt. 2 – Formandens beretning:


Formanden redegjorde for kirkens ikke-kirkelige arrangementer.


    Der har været 3 præstegårdsaftener.


     Den 19. marts måtte foredragsholderen melde afbud. Præsten trådte til med et causeri om "Sprogets misforståelighed".


     Den 1. oktober var der forsøgsvis præstegårdsaften i Zürich, hvor præsteparret ville fortælle om rejser "Med rygsæk blandt stammefolk i Laos".


     Den 5. november var der præstegårdaften med lederen af "Save the Children i Genève" Anita Bay Bundegaard, som fortalte bevægende om flygtningesituationen i det græske ø-hav.


     Lørdag den 25. april havde vi en dejlig vinsmagningstur til "La Maison Carrée" i Auvrnier. Turen blev ledet af Peter Kofoed, og Finn Tissot sørgede for, at vi fik en god frokost.


      Den 30. maj var der koncert med St. Anne Pigekor i Auditoire Calvin. Der var fuldt hus – i al fald omkring 100 tilhørere, som fik en stor oplevelse. Pigekoret havde afsat tid til forskellige besøg i Genève, hvor de overraskede med små-koncerter i FN-palæet og på Røde Kors-museet. Undervejs blev koret serviceret af menighedsrådets medlemmer med Kirsten Bendixen i spidsen.


     Vi fejrede Sankt Hans aften fredag den 19. juni. Efter gudstjenesten havde vi en meget hyggelig familieaften sammen. Båltalen blev holdt af ambassadør Steffen Smidt, som talte om de udfordringer, der rammer Europa lige nu og i de kommende år.


     Steffen Smidt var med igen, da der var litteraturaften i præstegården den 6. oktober, hvor han meget inspirerende fortalte om Kjell Westös roman "Luftspejling 38".


     Børneklubben har levet en noget omskiftende tilværelse både med hensyn til deltagere og med hensyn til mødelokaliteter. Til Fastelavn, Sankt Hans og Advent er der et godt fremmøde, men ellers svinger det noget. Der er nu fundet lokaler for den kommende periode. Formanden takkede Sine Woye for en ihærdig indsats.


     Kirken har i årets løb fået en ny hjemmeside, som der er vanskeligheder med at opdatere, hvilket er beklageligt. Men vi vil forsøge at gøre det bedre.


     Formanden gav desuden udtryk for sin ærgrelse over, at menighedsrådets vedtægtsforslag fra sidste år var blevet forkastet. Lige nu står menighedsrådet i en præstevalgssituation, og det havde været rart, om byerne havde kunnet tale med dér. Men det forhindrer de nugældende vedtægter for kirken.


     Til slut takkede formanden for den tid, han havde været medlem af menighedsrådet og for al den inspiration og fornøjelighed, han havde fået ud af det. Men nu rejser han til Californien og beder derfor os – efterladte – om at tage godt vare på Den danske Kirke i Schweiz.


     Formandens beretning blev godkendt med akklamation.


Ad pkt. 3 – Præstens beretning:


Der har i 2015 været 27 gudstjenester: Genève 13, Zürich 5, Basel 3 (der var ingen konfirmation), Bern 4 (inkl. Årsmødegudstjenesten) og Châtel-St-Denis 2. Der var ingen gudstjenester i Lugano.


     Der har været 2 dåb i Genève, men ingen i de øvrige byer. I Genève er 7 børn blevet forberedt til konfirmation og 11 børn i Zürich. Så har der været 1 kirkelig velsignelse af ægteskab og 1 begravelse.


     Der har været lidt foredragsvirksomhed. Præsten har holdt 2 foredrag for den lokale protestantiske menighed i Châtel-St-Denis som en slags betaling for vores brug af kirken. Et foredrag for danskerne i Zürich blev ikke til noget, da der ikke kom nogen. Til gengæld har præsteparret med god tilslutning holdt 3 foredrag på Fyn om Den danske Kirke i Schweiz.


     Præsteparret flytter til Danmark til sommer angiveligt af frygt for, at man i Schweiz vil sige, at de blev et år for længe. Men de gav udtryk for, at de har været meget glade for de næsten fire år, det er blevet til.


     Præstens beretning blev godkendt med akklamation.


Ad pkt. 5 - Kassererens beretning:


Der er for tiden ingen kasserer, men en bogholder Harry McKnight, som imidlertid var blevet syg op til årsmødedagen. Af den grund gennemgik og kommenterede formanden selv regnskabet, som udviser et overskud på 8008 CHF, hvilket ikke er så dårligt. Men hvis vi ser frem i budgettet for 2016, ser det ud til, at vi får et underskud. Så vi skal stadig passe på vores økonomi og håbe på, at de danske i Schweiz stadig vil have deres kirke.


     Julestuerne omsatte i 2015 for 24.099 CHF. Udgifterne var ligesom omsætningen mindre, hvilket hænger sammen med, at menighedsrådet havde besluttet at prioritere julehyggen højere end julesalget. Det samlede overskud blev på 13.478 CHF, hvilket trods prioriteterne blev kirkens rekord.


     Kirkens julelotteri har solgt 349 færre lodder end sidste år og udviser derfor et noget mindre overskud. Noget af det kan skyldes fraflytning fra Schweiz, hvilket svarer til, at kirkebladet har mistet ca. 100 abonnenter inden for de seneste fire år. En anden del af det skyldes, at Jyske Bank har lukket ned i Schweiz, hvilket betyder, at vi har mistet en rigtig god sponsor af bl.a. lotteriet.


     Vi har også mistet annoncører i kirkebladet, hvilket dog i nogen grad er opvejet af frivillige indbetalinger, som er øremærket til bladet.


     Efter forskellige spørgsmål blev regnskabet godkendt med lidt mere behersket akklamation.


Ad pkt. 6 – Valg til menighedsråd:


     Kirsten Bendixen og Michala Nyborg genopstillede efter udløb af deres valgperiode. Per Johs's mandat blev ledigt på rund af fraflytning. Til de ledige pladser i menighedsrådet opstillede Annelise Lerche, Dorit Konkolewsky og Karsten Hartmann. Alle blev genvalgt / valgt med akklamation.


Ad pkt. 7 – Valg af revisor:


Menighedsrådet henstillede til forsamlingen, at man godkender at revisionsfirmaet Baker Tilly Spiess AS i endnu et år reviderer kirkens regnskab, da det er betryggende for alle, at en udenforstående instans holder øje med kirkens regnskab, så længe vi ikke selv kan stille med kasserer og revisor. Menighedsrådet håber dog på, at denne situation vil ændre sig til det bedre i det kommende år.


     Efter en kortvarig diskussion vedtog forsamlingen menighedsrådets henstilling.


Ad pkt. 8 – Eventuelt:


Flere tilstedeværende gav udtryk for stor glæde over St. Anne Pigekors besøg i Genève i slutningen af maj 2015.


     Kirsten Bendixen takkede i velformulerede vendinger og med citater fra Christian Winthers digt "Flugten til Amerika" Per Johs for hans tid i menighedsrådet og i særdeleshed for hans indsats som formand.


Ref: KD