Årsmøde 2017

Årsmøde 2017


Årsmøde og kirkedag finder sted lørdag den 11. marts 2017.


I forbindelse med årsmødet vil der være indsættelse af Lars-Erich Stephansen.


Årsmødet indledes med gudstjeneste i St. Ursula Kirke. Jubiläumsplatz 2, 3005 Bern kl. 11.00. Efter gudstjenesten er der frokost i kirkens menighedslokaler.


Efter frokosten er der årsmøde, hvor vi vil beskæftige

os med de formelle rammer omkring vores kirke i henhold til følgende foreløbige dagsorden:


1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Præstens beretning

4. Kassererens beretning med fremlæggelse af revideret

regnskab samt budgetforslag

5. Indkomne forslag

6. Valg til menighedsrådet

(Listen over medlemmer på valg vil fremgå af næste

nummer af kirkebladet)

7. Valg af revisor

8. Eventuelt


Eventuelle forslag til dagsordenen skal være formande i hænde senest syv dage før mødet. Kandidater, der ønsker at opstille til menighedsrådet, bedes kontakte formanden på tlf. 022 920 0423 eller på e-mail: kirstenbendixen@gmail.com.


Efter årsmødet holder vi kirkedag med foredrag ved udlandsprovst

Pia Sundbøll: Fra rejsekistenReferat af årsmøde den 11. marts 2017

i Den Danske Kirke i Schweiz


Ad 1: Valg af dirigent:

Ann-Beth Møller blev valgt som dirigent.


Ad 2: Formandens beretning:

I sin formandsberetning for 2016, indtil marts under tidligere  formand for menighedsrådet, Per Johs, gennemgik Kirsten Bendixen indledningsvis menighedsrådets konstituering og fordeling af poster.

Efterfølgende redegjorde formanden for menighedsrådets opgaver, især den største og vigtigste opgave i løbet af 2016,  nemlig processen omkring opslag / annoncering og genopslag af den vakante stilling i Den Danske Kirke, udvælgelse og ansættelse af ny præst i embedet samt endvidere Kresten Drejergaards vikariatsperiode.

Kirsten Bendixen konkluderede denne del af formandsberetningen med at udtrykke stor tilfredshed med ansættelsen af Lars-Erich Stephansen i stillingen og bød endnu en gang præsteparret velkommen.

Menighedsrådets formand viede den efterfølgende del af sin beretning til fællesmødet mellem menighedsråd / kirkekomiteer og DSUK, en konstruktiv udviklings- og samarbejdsdag, der blev meget positivt evalueret af fællesmødets deltagere.

Endvidere satte formanden fokus på julestuearrangementerne i 2016, der takket være den store indsats samt den nye model for organisering af bestilling og fordeling af varer opnåede meget positive resultater.

Formanden aflagde derefter beretning om andre vigtige aspekter af arbejdet i Den Danske Kirke, nemlig om lotteriet som vigtig indtægtskilde, samt om kirkeblad, web- og facebookside, som uvurderlige kontaktflader til menigheden, hvortil kom arrangementer og hyggeligt samvær i form af præstegårdsaftener,  morgenkaffe i præstegården, børneklub og litteraturgruppe, samt ikke mindst St. Hans Aften.

Kirsten Bendixen refererede desuden til menighedsrådets deltagelse på DSUKs årsmøde på Nyborg Strand.

Også spørgsmålet omkring eventuelle vedtægtsændringer berørtes i formandens beretning, et forehavende der havde været rejst under det forudgående formandsskab. Spørgsmålet om vedtægtsændring betragtes for nu som henlagt, idet der forventes udkast til retningslinier for vedtægter fra DSUK.

Som sidste del af årsberetningen fremhævede Kirsten Bendixen det forberedende arbejde med organisering og festligholdelse af Den Danske Kirkes 70 års jubilæum i 2017, hvor en herlig sensommerfest for alle danskere i Schweiz er planlagt til september i Bern.

Efterfølgende fulgte afklarende spørgsmål fra salen.

Formanden takkede menighedsråd og kirkekomiteer for samarbejdet  i 2016.

Formandens beretning blev godkendt.


Ad 3: Præstens beretning:

Under henvisning til, at årets beretning hidrørte fra Kresten Drejergaard, indledte Den Danske Kirkes nylig tiltrådte præst, Lars-Erich Stephansen, sin beretning med at fortælle om, hvorledes han via kirkens facebook side var blevet opmærksom på den ledige stilling og dens atraktivitet. Præsten takkede for tilliden på egne og hustruen Birtes vegne.

Lars-Erich Stephansen kunne berette, at der i 2016 var afholdt 26 gudstjenester med 930 kirkegængere. Der blev afholdt 4 dåb, 1 begravelse og 16 gik til konfirmandforberedelser, blandt hvilke 13 blev konfirmeret i Schweiz, 3 i Danmark. Der blev gennem året foretaget 12 sygebesøg. De 3 præstegårdsaftener havde ialt haft 60 deltagere.

Herefter fulgte udveksling med salen samt runde med spørgsmål og svar.

Præstens beretning blev godkendt.


Ad 4) Kassererens beretning med fremlæggelse af revideret regnskab samt budgetforslag:

Kasserer Karsten Hartmann indledte sin beretning med at redegøre for gældende praksis, hvor Den Danske Kirkes eksterne bogholder, Harry McKnight, står for den daglige drift med Karsten Hartmann som ansvarlig.

Kassereren oplyste dernæst, at den eksterne revision, ved revisor Baker Tilly Spiess, havde påtegnet det reviderede og godkendte regnskab for 2016 en enkelt anmærkning i protokollen, der forventes at foreligge fra revisorerne snarest, nemlig at procedurer omkring kontanter og bilag yderligere bør indskærpes. Karsten Hartmann gjorde opmærksom på, at 4 øjne princippet stadig gælder.

Karsten Hartmann gennemgik herefter regnskab og budget med særlig fokus på hovedaktiviteter så som julestuerne, der trods faldende omsætning i 2016 har kunnet notere et relativt øget overskud. Kassereren afsluttede sin beretning med at henvise til reservefonden som  sikkerhed i forhold til uforudsete hændelser. I den forbindelse henledte kassereren opmærksomheden på det samlede underskud, hvis årsag blandt andet kunne henføres til, at 60 færre personer havde ydet bidrag til kirken i 2016.

Herefter fulgte en runde med spørgsmål og svar.

Kassererens beretning med fremlæggelse af revideret regnskab for 2016 blev godkendt. Budgetforslag for 2017 blev vedtaget.


Ad 5) Indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag.


Ad 6) Valg til menighedsrådet:

Ordstyrer Ann-Beth Møller gennemgik valglisten og konstaterede at valghandlingen kunne afvikles som fredsvalg. 

Følgende kandidater blev genvalgt: Aino Askgaard og Sofie Flensborg.

Menighedsrådet suppleredes ved følgende nyvalg: Ole Marqversen og Michala Nyborg.


Ad 7) Valg af revisor:

Menighedsrådets formand Kirsten Bendixen redegjorde for hidtidig procedure. Revisor blev genvalgt.


Ad 8) Eventuelt:

Kirsten Bendixen redegjorde for udvalgsarbejdet i forbindelse med sensommerfesten den 16. september 2017 og Den Danske Kirkes 70 års jubilæum, som Kirsten Bendixen også efter sin fratrædelse fortsat vil have til opgave at koordinere. Formanden modtog ideer fra salen.     

Sofie Flensborg takkede Kirsten Bendixen hjerteligt på vegne af menighedsrådet for hendes uvurderlige arbejde, ikke mindst som mangeårig formand for menighedsrådet i Den Danske Kirke i Schweiz.


Referent, Dorit Konkolewsky, den 21. marts 2017