Årsmøde 2018

Referat af årsmøde den 17. marts 2018 i GenèveMenighedsrådsformand Dorit Konkolewsky bød alle tilstedeværende velkommen til den kombinerede kirkedag og årsmøde i Genève, hvor forsamlingen efter endt gudstjeneste i Chapel Saint-Léger fortsatte dagen i de lånte menighedslokaler i den tysksprogede menighed i Rue Jean-Sénebier. I alt var 17 deltagere mødt for at overvære dagen.

Hun rettede en særlig velkomst til professor emeritus, dr. theol Viggo Mortensen, der havde holdt dagens prædiken. Viggo Mortensen var kendt af alle fremmødte, idet han under sin tid som direktør i Det Lutherske Verdensforbund i 1990erne fungerede som præst i Den Danske Kirke. Også  hustruen, teologen og litteraten Doris Ottesen, blev budt varmt velkommen. Begge stod for foredrag på kirkedagen om henholdsvis ”Danmarksbilleder” og ”Andersen og Gud. Eventyr og evangelium”.

Dorit Konkolewsky bød også Charlotte Warakaulle, direktør i CERN, hjerteligt velkommen og glædede sig over, at Charlotte Warakaulle uden tøven havde takket ja til menighedsrådets forslag om, at hun skulle kandidere til posten som dirigent for årsmødet.

Formanden bekræftede dernæst, at de formelle krav til den kombinerede kirkedag og årsmøde var opfyldt, at årsmødet var rettidigt indkaldt og offentliggjort samt fandt sted ifølge vedtægternes paragraf 8, stk 1 og 2, hvorunder dagsordenen var foreskrevet. Hun meddelte desuden, at ingen indkomne forslag var fremsendt til formanden til behandling under dagsordenens punkt 5.

 


1.Valg af dirigent

Menighedsrådsformand Dorit Konkolewsky forestod årsmødets behandling af punkt 1. Charlotte Warakaulle blev valgt som dirigent for årsmødet med alles tilslutning.


2.Formandens beretning

Den nyvalgte dirigent Charlotte Warakaulle gav rådsformand Dorit Konkolewsky ordet med henblik på at aflægge beretning for menighedsrådets arbejde i 2017 – 2018, som det havde udformet sig siden sidste årsmøde.

Dorit Konkolewsky indledte formandsberetningen med en række faktuelle og administrative oplysninger for menighedsrådet, herunder rådets konstituering, fordeling af poster og udvalg samt antal ordinære og ekstraordinære møder.

Herefter kom hun ind på menighedsrådets nye udnævnelser med tilhørende definition af arbejdsområder, nærmere bestemt for Kirsten Bendixen, der havde takket ja til at bistå menighedsrådet i en ordning som ulønnet ekstern rådgiver, samt Christopher Cuche som i 2017 tiltrådte som ekstern regnskabsfører efter rådets mangeårige og meget værdsatte bogholder Harry Mc Knights triste sygdom og død.

Formanden berettede desuden, at hun sammen med næstformand Aino Askgaard havde afholdt medarbejderudviklingssamtale i januar 2018 med pastor Lars-Erich Stephansen og hustruen Birte. Dorit Konkolewsky meddelte årsmødet, at samtalen forløb til alles fulde tilfredshed, og at en fortrolig evalueringsrapport var blevet udarbejdet af formanden.

Som næste afsnit i sin formandsberetning orienterede Dorit Konkolewsky derefter om de særlige festligheder i Bern i forbindelse med Den Danske Kirkes 70 års jubilæum, en for alle meget stor og uforglemmelig begivenhed, i hvis sammenhæng der havde været lejlighed til sammen med menigheden i hele Schweiz at genskabe mindet om kirkens stolte rødder i efterkrigsårenes gryende internationale miljø i Genève.

Også øvrige arrangementer og fester, ikke mindst de gode, traditionsrige aktiviteter som Sankt Hans fest, julestue, fastelavnsfest, præstegårdsaftener m.m. indtog en berettiget plads i formandsberetningen, aktiviteter, som i 2017 – 2018 havde været særdeles velbesøgte.

Dorit Konkolewsky supplerede hertil, at det i periodens forløb med succes var lykkedes at sammensætte et i særlig grad righoldigt program med en række fremtrædende internationale personligheder, hvis erfaringer fra det politiske liv og humanitære hjælpearbejde havde været meget givende og bidraget med stof til eftertanke i menigheden.

Som ny aktivitet, der var blevet vedtaget i menighedsrådet i den forgangne periode, kunne formanden berette om en række udflugter og oplevelser med navnet ”under åben himmel”, der er annonceret med de første aktiviteter i den kommende sommersæson.

Desuden havde Dorit Konkolewsky den glæde som endnu en spændende aktivitet at kunne fremhæve Sankt Annae pigekors netop gennemførte vellykkede korturne i Genève og Bern med en koncertrække, der var tilrettelagt og gennemført i et samarbejde mellem Den Danske Kirke i Schweiz, Kirsten Bendixen og OAK fonden.

Menighedsrådets formand helligede sig herefter Den Danske Kirkes eksterne samarbejdsrelationer som næste del af sin beretning. Det havde været et formuleret mål under hendes formandsskab at styrke disse, hvilket også var lykkedes. Blandt nogle af hovedpunkterne under dette afsnit understregede Dorit Konkolewsky især samarbejdet og de gode relationer til blandt andet hovedorganisationen DSUK, der iøvrigt i 2017 med deltagelse af Den Danske Kkirke i Schweiz fejrede 150 års jubilæum i København for sømandskirkerne verden over. Desuden nævnte formanden kirkens nye gæstemedlemskab af BELK, Forbundet af luthersk – evangelske kirker i Schweiz. Medlemskabet var kommet i stand ved pastor Lars-Erich Stephansen og vedtaget af menighedsrådet. Dorit Konkolewsky fortalte desuden forsamlingen på årsmødet om det uddybede samarbejde med den danske konsuler i Schweiz, Det Dansk - Schweizisk Handelskammer m.fl.

Rådsformanden afsluttede sin beretning med en redegørelse for menighedsrådets beslutning i januar 2018 om tage spørgsmålet om en ny præsteordning med ansættelse af en fast præst på fuld tid i Den Danske Kirke i Schweiz til fornyet behandling, en beslutning der skal ses i forlængelse af lignende drøftelser i 2016. Man havde vedtaget at foretage en ny sondering, for at opnå et overblik over ressoucer og strategiske partnere samt udarbejde en mulig køreplan. Resultaterne af den indledende sondering, taget til efterretning i menighedsrådet, foreligger i form af en formandsrapport til brug for et kommende udvalgsarbejde.

Dirigent Charlotte Warakaulles takkede Dorit Konkolewsky for den udførlige beretning, og åbnede mulighed for spørgsmål og kommentarer fra forsamlingen.

Lars-Erich Stephansen tog ordet her på foranledning af Kirsten Bendixen for at uddybe detaljer fra udvalgsarbejdet i ad-hoc udvalget for jubilæumsfesten, hvori begge deltog som udpegede af rådet. Han fortalte, at menighedsrådet disponering til donationer af overskuddet fra jubilæumsfesten i september 2017, på forslag fra nævnte udvalg, fordelte sig som følger: CHF 2.000 var blevet doneret til ”juleløse” børn, formidlet gennem organisationen AVEC (Aide aux victimes de violence en couple), og CHF 2.000 var blevet hensat til 2018 til det årlige grundlovsmøde, de danske konsuler i Schweiz kulturelle arrangement, der denne gang finder sted 5. juni i Basel.

Dorit Konkolewsky benyttede lejligheden til overfor årsmødet at udtrykke sin tak til menighedsrådets medlemmer som team for den store indsats og imponerende arbejde, der gennem året var ydet i rådets forskellige faste udvalg, poster og i ad hoc-udvalg.

Hun føjede til indslaget fra festudvalget, at det for hende og for hele menighedsrådet havde været en ganske særlig fornøjelse at fejre 70 året for Den Danske Kirke med så stor tilslutning til jubilæumsfesten og med så fint et resultat, som det på alle måder havde været tilfældet.

Efter dette fokus på de store og ekstraordinære arrangementer blev det fremhævet fra salen, at man ikke skulle underkende de mindre aktiviteter så som litteraturklub m.v., herunder ikke mindst den månedlige ”morgenkaffe i præstegården”. Formanden var glad for at få lejlighed til at understrege, at selv om hun i sin beretning havde holdt sig til hovedhjørnestenene i menighedsrådets arbejde i periodens løb, var der for hende stor værdi i de mindre, meget traditionsrige gøremål i mødet med menigheden.

Fra salen blev der udtrykt stor tilfredshed med menighedrådets arbejde og arrangementerne i          Den Danske Kirke.

For yderligere detaljer vedrørende menighedsrådets arbejde siden sidste årsmøde henvises desuden til Dorit Konkolewskys formandsberetning i skriftlig form, der er vedhæftet referatet.

         Formandens beretning blev herefter godkendt med applaus fra årsmødets deltagere.


3.Præstens beretning

Pastor Lars-Erich Stephansen fik herefter ordet med henblik på aflæggelse af sin beretning for forsamlingen. Han havde valgt at tilrettelægge sin beretning, således at statistikken, hvad angår de forskelligartede kirkelige handlinger samt antal deltagere ved kirkegang og arrangementer, primært fulgte kalenderåret 2017.

Præsten udtrygte stor glæde over at kunne fremlægge resultaterne af sit første fulde år i embedet som præst i Den Danske Kirke i Schweiz. Han føjede til, at det havde været et yderst spændende og lærerigt år for Lars-Erich og Birte Stephansen; men at der også hørte strabadser, som flere vandskader i præstegården, til oplevelserne i integrationsprocessen i det nye hjemland.

Lars-Erich Stephansen fortalte, at noget af det mest bemærkelsesværdige med hensyn til de kulturelle forskelle mellem Danmark og Schweiz var den høje grad af høflighed her i landet. Endvidere var han meget positivt overrasket over konfirmandernes aktivetsniveau og motivation. 

Som sidste del af sin beretning rettede Lars-Erich Stephansen en varm tak til menighedsrådet for godt samarbejde. I særdeleshed havde det intensive samarbejde med menighedsrådsformand Dorit Konkolewsky og næstformand Aino Askgaard i råd og udvalg været en fornøjelse.

Charlotte Warakaulle åbnede herefter for spørgsmål og kommentarer fra forsamlingen.

Adspurgt supplerede Lars-Erich Stephansen med oplysninger om de aktiviteter og kirkelige handlinger, der har fundet sted siden nytår. Spontant var der megen ros fra salen vedrørende arbejdet med konfirmanderne, som Lars-Erich Stephansen uddybede ved denne lejlighed. 

For yderligere detaljer i præstens beretning henvises til vedhæftede skriftlige rapport.

Præstens beretning blev godkendt med applaus fra de tilstedeværende.


4.Kassererens beretning med fremlæggelse af revideret regnskab samt budgetforslag

       Dirigent Charlotte Warakaulle overgik nu til næste punkt på dagsordenen.

Hun gav ordet til kasserer Karsten Hartmann, der indledte sin beretning med at konstatere det betragtelige underskud for året 2017 for straks efter at glæde sig over, at det er genoprettet allerede i løbet af de første måneder af 2018.

Underskuddet hidrørte dels fra udgifterne til såvel den tidligere som den nuværende præsts flytning, der blev afholdt i 2017, dels at det årlige faste tilskud på CHF 20.000 fra kirkens hovedsponsor på grund af en teknisk fejl ikke var indgået som normalt ved årets begyndelse, et forhold, der af regnskabstekniske grunde ikke kunne ændres, hvorfor beløbet først var indgået efter nytår sammen med tilskuddet for 2018.

Derefter gennemgik Karsten Hartmann regnskabet, som han havde udarbejdet sammen med Den Danske Kirkes eksterne bogholder, Christopher Cuche, der var tiltrådt i 2017 efter Harry McKnight.

Kassereren lagde særlig vægt på, at sponsoraterne var ekstraordinært store på grund af de rundhåndede bidrag til kirkens 70 års jubilæum. Til gengæld syntes bidragene til kirken herefter at være faldet betragteligt, i en størrelsesorden svarende til 90 personers gennemsnitlige ydelse, medens der samtidigt var kommet langt større bidrag ind til kirkebladet, hvorfor der ikke kunne drages nogen éntydig konklusion ifølge Kartsten Hartmann.

Det reviderede og godkendte regnskab forelå påtegnet af den eksterne revision ved revisionsfirmaet Baker Tilly Spiess SA, Genève, med enkelte anbefalinger vedr. procedure.

Slutteligt oplyste Karsten Hartmann, at saldoen for den løbende konto d.d. var CHF 27.984,00, for opsparingskontoen CHF 94.069,80, for hensættelseskontoen CHF 2.000,00 og som huslejegaranti CHF 10.009,70.

Under den efterfølgende del af behandlingen af kassererens beretning blev Karsten Hartmann spurgt vedrørende enkelte posteringer i budgetforslaget for 2018, herunder de budgetterede udgifter til præsteembedet. Karsten Hartmann gav uddybende forklaringer og vurderede bugtettet som realistisk, hvilket gav positiv genklang i forsamlingen.

Desuden var der en konkret forespørgsel med efterfølgende debat til regnskabsresultatet, hvad landslotteriet angår. Her var indtægterne stigende, men ikke så høje som i de år, hvor lodsedlerne blev sponsoreret af Jyske Bank. 

For nærmere detaljer se desuden vedhæftede regnskab for 2017 og budget for 2018.

Kassererens beretning med fremlæggelse af revideret regnskab for 2017 blev godkendt. Budgetforslaget for 2018 vedtaget med applaus.


5.Indkomne forslag

Punktet bortfaldt, idet der ikke var inkomne forslag.


6.Valg til menighedsrådet

Dirigent Charlotte Warakaulle redegjorde for menighedsrådets liste over kandidater, der var følgende: Michala Nyborg (modtog genvalg), Dorit Konkolewsky (modtog ikke genvalg), Karsten Hartmann (modtog ikke genvalg)

Desuden konstaterede hun, at der var yderligere 2 kandidaturer, nemlig Charlotte Glahn og Berit Åsleff-Jörg. Dirigenten efterlyste supplerende kandidater fra salen, idet hun påpegede, at der var ledige pladser i menighedsrådet.

Derefter overgik årsmødet til valghandlingen, hvor dirigenten kunne stadfæste fredsvalg.

Charlotte Warakaulle meddelte valgresultatet, der blev som følger:

Michala Nyborg blev genvalgt til menighedsrådet, der desuden suppleredes ved nyvalg af Charlotte Glahn og Berit Åsleff-Jörg.

Efter valghandlingen overlod dirigenten gulvet for en kort bemærkning til næstformand Aino Askgaard, der havde bedt om ordet for at rette tak til de nu afgåede kolleger i menighedsrådet, formand Dorit Konkolewsky og kasserer Karsten Hartmann. Aino Askgaard udtrykte menighedsrådets store taknemlighed over den indsats, de begge havde ydet i rådet hver på sin vis gennem de seneste 2 år. Begge modtog et gavekort fra menighedsrådet til en restaurant.  Næstformanden takkede i særdeleshed formand Dorit Konkolewsky for et meget intensivt, spændende og givende samarbejde. Den afgående formand modtog en smuk buket blomster fra rådet.


7.Valg af revisor

Baker Tilly-Spiess, hvis arbejde menighedsrådet har været meget tilfreds med, blev genvalgt for det næste år.


8.Eventuelt

Under punktet eventuelt overlod dirigent Charlotte Warakaulle ordet til Viggo Mortensen, der udtrykte sin glæde over at være blevet inviteret med til årsmødet i Genève, hvor hans oplevelse var et modent og professionelt arbejde i menighedsrådet, en udvikling han selv i sin tid havde været med til at sætte i gang. Han fandt det meget positivt, at der nu er overvejelser om næste skridt med en fast aflønnet præst, og ønskede god held og lykke med aktiviteterne.

Dirigenten takkede afslutningsvis formand Dorit Konkolewsky og menighedrådet samt alle tilstedeværende på årsmødet for god ro og orden, og understregede, at det havde været en personlig fornøjelse at udøve hvervet som årsmødets dirigent. Dorit Konkolewsky kvitterede med at rette en meget vamtfølt tak til Charlotte Warakaulle.


Referent, Lars-Erich Stephansen, den 22. marts 2018