Årsmøde 2019

Årsmøde og kirkedag i Bern lørdag den 2. marts 2019


En huleboer med udsyn


På kirkedagen fortalte Lars-Erich Stephansen om Kristian Hildebrandt. Han var på alle måder en original.  Original, fordi han var menneskesky og derfor levede som et kældermenneske, som fra sin hule iagttog den verden, der passerede forbi hans vindue. Original, fordi han havde en fabelagtig iagttagelsesevne og fandt fossiler, rav og stenalderøkser, hvor andre intet så. Original, fordi han havde en sprudlende fantasi og humor, som kom til udtryk i hans værker. Han ville givetvis have været repræ-senteret på ”Collection de l’Art Brut” i Lausanne, hvis Jean Dubuffet havde kendt til ham og alle hans figurer, karkludetryk og andre mærkelige ting lavet af de mest besyn-derlige materialer. Her ”Fisk på hjernen”, kom-bineret træ og skomagersøm, og ”Julenat i kirken”, et karkludetryk.


Referat fra årsmødet, se nedenfor


Kl. 11 Gudstjeneste i den evangeliske kirke i Muri.

Kl. 12 Årsmøde i kirkens menighedslokaler.

Kl. 13 Frokost à 15 CHF

Kl. 14 Foredrag v/ Lars-Erich Stephansen om Kristian Hildebrandt


Dagsorden for årsmødet:


1.  Valg af dirigent

2.  Formandens beretning

3.  Præstens beretning

4.  Kassererens beretning med fremlæggelse af revideret

     regnskab samt budgetforslag

5.  Indkomne forslag

6.  Valg til menighedsrådet. På valg er:

Aino Askgaard (genopstiller)

Sofie H. Flensborg (genopstiller)

Ole Marqversen (genopstiller)

7.  Valg af revisor

8.  Eventuelt


Forslag til dagsordenen skal være menighedsrådet i hænde senest syv dage før mødet. Kandidater, der ønsker at opstille til menighedsrådet, bedes kontakte formanden. Se side 16.                          Menighedsrådet


Referat af årsmøde den 2. marts 2019 i Den Danske Kirke i Schweiz


1.Valg af dirigent

Ann-Beth Møller blev valgt som ordstyrer for mødet, og konstaterede at dagsordenen var i overenstemmelse med vedtægterne. Sofie H. Flensborg blev valgt som referent.


2.Formandens beretning

Formanden for Menighedsrådet, Ole Marqversen, præsenterede Kirkens Menighedsråd og henviste til Kirkens hjemmeside, hvoraf Rådets konstituering fremgår. Til stede på mødet var udover formanden, næstformand Sofie H. Flensborg, julestuekoordinator Aino Askgaard samt kasserer Berit Åsleff Jörg. Michala Chatel og Charlotte Glahn var forhindrede.

Formanden berettede herefter om Menighedsrådets virke siden marts 2018. I relation til Handelsregistreret i Genève havde Menighedsrådet i første omgang forsøgt at opdatere informationerne om tegningsberettede personer. I den forbindelse havde Rådet konstateret, at ændringer i registreret var forbundet med relativt høje udgifter, og at der ikke var nogen lovmæssige krav til registrering, at andre lutherske kirker ikke var registreret, og at kirkens hovedsponsor ikke havde indvendinger mod at Kirken udgik af registreret,  og Menighedsrådet havde derfor udmeldt Kirken i 2018.

I forlængelse af Kirkens årsmøde i 2018 havde Menighedsrådet drøftet, hvorvidt man skulle arbejde videre med en ny præsteordning med henblik på en fastansat præst i stedet for en udsendt pensioneret præst. Menighedsrådet havde konkluderet drøftelserne med at konstatere, at forudsætningerne, herunder økonomien for en ny ordning, ikke var til stede på nuværende tidspunkt, og at den nuværende ordning ikke begrænsede Menighedens muligheder for at gennemføre de ønskede aktiviteter. Man er i øvrigt meget glade for det nuværende præstepar, og i den forbindelse meddelte Formanden, at præsteparret har indvilget i at forlænge deres ophold i Schweiz frem til sommeren 2020.

Formanden fremhævede et par begivenheder fra årets gang, herunder konfirmandweekenderne i præstegården (januar og november 2018), præstegårdsaftenen med FN’s Direktør i Genève, Michael Møller, hvor der havde været fuld hus, samt arrangementet Under åben Himmel i september, som man havde tænkt sig at gentage i september 2019.

Den store opbakning fra Kirkekomiteerne til julestuerne i Zurich, Bern og Basel blev fremhævet som en afgørende forudsætning for deres succesfulde afholdelse. Det var godt at konstatere, at byerne havde øget deres overskud. Julestuerne er Kirkens vigtigste arrangement og afgørende for økonomien i Kirken – julestuekoordinatoren gør et kæmpearbejde. Det blev bemærket, at Zurich skal på jagt efter andre lokaler for 2019. 

Beretningen affødte nogen diskussion særligt i relation til spørgsmålet om en ny præsteordning, men der var generel opbakning til Menighedsrådets konklusion og beretningen blev taget til efterreting.

'

3.Præstens beretning

Lars-Erich Stephansen kunne berette, at der i 2018 var afholdt 28 gudstjenester med i alt 1100 kirkegængere. Der var blevet afholdt tre dåb, et enkelt bryllup og en enkelt begravelse. Der var i alt 17 konfirmander i 2018 (3 i Genève og 14 i Zurich, hvoraf 11 blev konfirmeret i Schweiz. I år er der i alt 12 konfirmander (fire i Genève og otte i Zurich). Der blev afholdt tre præstegårdsaftener og månedlig morgenkaffe med omkring ti deltagere hver gang. Præsten fortalte også, at han blandt andet havde deltaget i et kursus i katestrofeberedskab for udlandspræster og repræsenteret Kirken på DSUK’s landsmøde på Nyborg Strand. 

Præsten afsluttede med at takke Menighedsrådet og Kirkekomiteerne for godt samarbejde i det forgange år.

Præstens beretning blev taget til efterretning.


4.Kasserens beretning

Kasserer Berit Åsleff Jörg havde overtaget posten i 2018 og havde brugt en del tid på at få styr på regnskaber og bilag, hvilket ikke blev hjulpet af, at Kirkens bogholder ikke forstår dansk. Fremover ville man overgå fra et simpelt regneark til et mere avanceret bogholderprogram, kaldet Banana Accounting (se www.banana.ch), hvilket man forventede ville lette arbejdet for Kasseren og bogholderen betydeligt.

Årets regnskab (2018) var blevet revideret af Kirkens revisor uden bemærkninger. Året 2018 var endt med et overskud på knap CHF 10,000 som afspejlet i Kirkens aktiver, der var blevet øget tilsvarende. Som allerede nævnt på årsmødet i 2018, var sponsorstøtten for 2017 af regnsskabstekniske årsager først blevet bogført i 2018. Set i dette lys var det reelle resultat for 2018 et underskud på knap CHF 10,000.

 

For 2019 var der budgetteret med udgifter på ca. CHF 110,000 og indtægter på omkring CHF 85,000 – dvs.  et underskud på 25,000 CHF. Det skyldes blandt andet, at Kirkens indtægter desværre ikke formår at dække udgifterne til at drive den danske kirke i Schweiz for, samt at der gennem flere år er opbygget en gæld til DSUK, som skal betales i 2019. I den forbindelse blev det afklaret, at DSUK fra 2019 havde forøget Kirkens årlige tilskud med ca. 20,000 kroner, således at der ikke fremover vil blive dannet gæld til DSUK af de årlige beløb, som Kirken betaler af præstens honorar, fordi tilskuddet nu svarer til de egentlige udgifter af denne art. Kirken skal fortsat selv betale en del af flytteudgifterne i forbindelse med præsteskifte samt eventuelle andre udgifter i forbindelse med hermed.


Budgettet var endvidere blevet omstruktureret, således at udgifter og indtægter var mere tydelige, og således at det klarere fremgår, hvad det koster at drive den danske kirke i Schweiz.


Formanden gjorde det samtidig klart, at man i Menighedsrådet arbejdede på dels at nedbringe udgifterne, dels og især at øge indtægterne. Forslag og ideer hertil var velkomne. Det blev drøftet om standard bidraget burde øges fra CHF 100,- til CHF 200,- men der var ikke generel opbakning hertil. Derimod bør udsendelsen af Kirkebladet (ca. 560 eksemplarer) med indlagte girokort tjene som høflig opfordring til alle til at betale bidraget.

Formanden og præsten takkede Kasseren for det kæmpemæssige arbejde, hun havde lagt i at få styr på budget og regnskab-

Regnskab og budget blev godkendt.


5.Indkomne forslag

Der var blevet stillet forslag til afholdelse af et møde mellem Menighedsrådet og byernes kirkekomiteer med henblik på at drøfte samarbejdet samt ideer til forbedring af Kirkens økonomi. Der var opbakning til, at Menighedsrådet og komiteerne går videre med forslaget, herunder fastlæggelse af tid og sted.


6.Valg til Menighedsrådet

Tre medlemmer, Ole Marqversen, Aino Askgaard og Sofie H. Flensborg var på valg og blev valgt for en ny toårsperiode. Lars Jensen var opstillet som nyt medlem og blev også valgt med applaus. Det blev bemærket, at der fortsat er en enkelt ledig plads i Menighedsrådet.


7.Valg af revisor

På forslag fra menighedsrådet blev Kirkens revisor genvalgt, dog under nyt navn: Grant Thorton.


8.Eventuelt

Under eventuelt, blev der rejst spørgsmål om, hvad Kirken gør for at tiltrække nye sponsorer, herunder specielt virksomheder med tilknytning til Danmark. De kunne måske bidrage til økonomien og bringe nye ideer og impulser til Kirken.

Menighedsrådet svarede, at man som noget nyt var blevet medlem at det Dansk-Schweiziske Handelskammer og håbede, dette kunne give nogle nye kontakter.

Formanden takkede Menighedsråd og deltagere for et godt møde og afsluttede mødet.


Referent Sofie H. Flensborg

Genève, 11. marts 2019